Vedenie poradovníka


VEDENIE PORADOVNÍKA ČAKATEĽOV

1. NOEMI ZPS a ZOS vedie poradovník čakateľov na poskytovanie sociálnych služieb v súlade so zákonom o sociálnych službách.

2. Podrobnosti a podmienky prijímania a predvolávanie z poradovníka čakateľov upravujú zásady prijímania a predvolávania do NOEMI ZPS a ZOS.

3. Žiadatelia o poskytovanie sociálnych služieb v v našom zariadení sú do poradovníka čakateľov zaraďovaní v prípade, ak v NOEMI, ZPS a ZOS nie je voľné miesto a klient doložil všetky doklady potrebné k zaradeniu do poradovníka.

4. Žiadosti sú do poradovníka zaraďované podľa poradia v akom boli do NOEMI ZPS a ZOS doručené.

5. NOEMI ZPS a ZOS predvoláva žiadateľov z poradovníka čakateľov na základe uvedených kritérií:

1. kritérium: naliehavosť aktuálnej životnej situácie žiadateľa. Zákon o sociálnych službách v § 8 ods. 6 dáva možnosť prijať občana bezodkladne mimo poradia pred nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia o poskytovaní starostlivosti v zariadení sociálnych služieb v prípade, ak je jeho život, alebo zdravie vážne ohrozené. Napr. bývanie na samote a vysoký vek žiadateľa, imobilita, ktorá spôsobuje neschopnosť zabezpečiť si základné životné potreby a sociálna osamelosť, nepriaznivé poveternostné podmienky najmä zima a hmotná núdza žiadateľa, a iné. Naliehavosť situácie môže ohlásiť žiadateľ, blízky príbuzný, iná osoba, orgán miestnej samosprávy, zariadenie ústavnej starostlivosti (nemocnica). Naliehavosť situácie sa overuje na mieste povereným pracovníkom zariadenia pre seniorov.

2. kritérium: poradie žiadateľa v poradovníku čakateľov. Žiadosti žiadateľov sú vybavované v poradí, v akom boli do NOEMI ZPS a ZOS doručené vždy s ohľadom na ďalšie kritériá, ktoré sú pre prijatie na konkrétnu izbu rozhodujúce.

3. kritérium: pohlavie žiadateľa. Toto kritérium je dôležité vzhľadom na to, že NOEMI ZPS a ZOS disponuje izbami s rôznym počtom postelí, a teda rozhodujúce je tu pohlavie prijímateľa sociálnej služby (muž/žena), s prihliadnutím na prijímateľov sociálnej služby, ktorí v uvoľnenej izbe už bývajú. V dvojposteľovej izbe môžeme ubytovať spoločne osoby rozdielneho pohlavia len v prípade, že sa jedná o manželov, prípadne muž a žena požiadajú o spoločné bývanie a zariadenie má práve voľnú kapacitu.