"INDIVIDUÁLNY PRÍSTUP 

KU KAŽDÉMU PRIJÍMATEĽOVI SOCIÁLNEJ SLUŽBY A KOMPLEXNÉ PORTFÓLIO SLUŽIEB PRE NAŠICH KLIENTOV"

V SOFIA n.o. pracujeme s informačným systémom Caresse, ktorý sa komplexne zaoberá starostlivosťou o klienta.

Personál nášho zariadenia má podľa svojho zaradenia prístup k príslušným informáciám o prijímateľoch sociálnej služby.

Základným cieľom je individuálny prístup v súlade s individuálnym plánom k prijímateľovi sociálnej služby. Pre každého prijímateľa sa vypracováva aj individuálny opatrovateľský a ošetrovateľský plán starostlivosti, ktorého súčasťou je evidencia diagnóz, stanovenie cieľov a krokov k ich naplneniu, ktoré sú detailizované v ošetrovateľskom/opatrovateľskom pláne. Oba tieto individuálne plány prijímateľa sú pravidelne vyhodnocované a upravované o nové potreby prijímateľa a získané poznatky o potrebách prijímateľa v našom zariadení pre seniorov.

Okrem toho disponuje množstvom ďalších funkcií, ktoré personálu umožňujú operatívne, jednoducho a efektívne poskytovať starostlivosť prijímateľom sociálnej služby.

Informačný systém teda v každej chvíli zabezpečuje, že každý príslušný pracovník zariadenia vie, aká starostlivosť má byť poskytovaná konkrétnemu prijímateľovi.

Dbáme aj na bezpečnosť našich prijímateľov sociálnej služby, ktorú doplnkovo zabezpečujeme prostredníctvom bezdrôtového komunikačného systému pre privolanie pomoci prostredníctvom vodeodolného náramku s detekciou pádu, opustenia lôžka, areálu zariadenia, ktoré sa okamžite s menom prijímateľa zobrazí na prenosnom zariadení, ktorým disponuje službukonajúci personál.

Stravovanie v našom zariadení je zabezpečené externým dodávateľom, ktorý nám garantuje dieteticky a nutrične vyvážené hodnoty stravy pre našich prijímateľov sociálnej služby s prihliadnutím na jednotlivé diéty. Stravu nad rámec dopĺňame našim klientom o zabezpečenie pravidelného prísunu ovocia a zeleniny, pričom si v našom zariadení aj zeleninu, ovocie a bylinky dopestovávame.

Aktuálne pracujeme na zvýšení poskytovaného komfortu, rozšírení služieb o opatrovateľskú službu v domácnosti, dopravnú zdravotnú službu a iné služby, ktoré prispejú k ešte výraznejšiemu skvalitneniu našich služieb.

V každej izbe nájdete elektrickú polohovaciu posteľ s najvhodnejším typom matraca s ohľadom na zdravotný a fyzický stav prijímateľa, nočný stolík, stôl, stoličku, skriňu, vešiak, bezdrôtové pripojenie na internet, tablety, mobilné signalizačné zariadenie na privolanie personálu, takmer v každej izbe televízor, jednoposteľové izby majú svoju kúpeľňu s umývadlom, sprchovým kútom a WC. 

Služby

základné služby

OŠETROVATEĽSKÁ A OPATROVATEĽSKÁ STAROSTLIVOSŤ

Zabezpečenie zdravotnej starostlivosti je vykonávané prostredníctvom všeobecného a odborných lekárov. Prijímateľom sa odporúča všeobecný lekár priamo v obci kde sídli zariadenie, avšak v prípade záujmu klienta zostáva zachovaná slobodná voľba lekára. 

Komplexnú 24-hodinovú starostlivosť vykonáva odborne vzdelaný zdravotný, pomocný a ďalší personál zariadenia, ktorý vykonáva najmä tieto činnosti:

 • dozor nad liekmi a ich podávanie podľa ordinácie lekára, jednoduché ošetrovateľské úkony,  sledovanie fyziologických hodnôt, hodnôt cukru v krvi, objednanie k odborným lekárom, zabezpečenie liekov, zdravotných pomôcok, doručenie liekov a iného zdravotného materiálu  z lekárne a pod.
 • sprevádzanie k praktickému i odbornému lekárovi, zabezpečenie celkového manažmentu zdravotnej starostlivosti s odbremenením rodinných príslušníkov,
 • pomoc pri sebaobslužnej činnosti, pri udržiavaní hygienických návykov, pri kúpeli, obliekaní, pri sprevádzaní do zdravotníckych zariadení (pri pravidelných kontrolách, pri akútnych stavoch, prehliadkach a pod.), pri udržaní mobility a motoriky prijímateľov, podávanie stravy, kŕmenie.

Našim cieľom je:

· poskytovať individuálnu ošetrovateľskú a opatrovateľskú starostlivosť zameranú na čo najrýchlejšie získanie sebestačnosti prijímateľa sociálnej služby a jej čo najdlhšie zotrvanie,

· udržiavať a podporovať telesné, duševné a sociálne zdravie prijímateľov sociálnych služieb, zmierňovať utrpenie a zabezpečiť dôstojný život,

· uplatňovať v starostlivosti o prijímateľov získané vedomosti a poznatky, v zhode s etickými princípmi a právami.


SOCIÁLNE PORADENSTVO

Sociálne poradenstvo vykonáva kvalifikovaný odborný personál.
Základné poradenstvo v sociálnej oblasti ako i pri bežných problémoch každodenného života je poskytované sociálnou pracovníčkou. V prípade potreby špecializovaného sociálneho poradenstva a pri riešení problémov presahujúcich kompetencie bazálneho sociálneho poradenstva, je daný problém konzultovaný, resp. priamo riešený s odborníkmi 
z oblasti, ktorej sa týka.

DUCHOVNÉ SLUŽBY

V našom zariadení sa pre potreby duchovného života pravidelne konajú bohoslužby.

SOCIÁLNA REHABILITÁCIA

Sociálna rehabilitácia je odborná činnosť na podporu samostatnosti, nezávislosti, sebestatočnosti, na aktivizovanie schopností a posilňovanie návykov pri sebaobsluhe.  

V rámci sociálnej rehabilitácie obyvateľ absolvuje nácvik potrebných zručností, ktoré smerujú k dosiahnutiu čo najväčšej sebestatočnosti, s ohľadom na jeho zdravotné postihnutie.

Hlavné oblasti rehabilitácie:

 • sebaobsluha,
 • motorika (jemná, hrubá),
 • nacvičovanie techník na pamäť,
 • pracovná terapia,
 • zmyslová terapia,
 • estetická terapia,
 • reč a komunikácia.

Sociálnu rehabilitáciu zabezpečuje sociálny pracovník a ďaľší odborný personál.

V našom zariadení sa staráme o mačky, pribudnú nám akváriové rybky.

ZÁUJMOVÉ ČINNOSTI A PRACOVNÁ TERAPIA

Jednou z veľmi dôležitých činností v zariadení je organizácia voľného času klientov a jeho vypĺňanie zmysluplnými aktivitami. Záujmové činnosti obsahujú zábavnú aj terapeutickú časť a sú zamerané hlavne na rozvoj telesných, psychických a sociálnych zručností a znalostí, a na podporu tvorivej činnosti / schopnosti obyvateľov. Vychádzajú z potrieb a záujmov klienta a sú ponúkané denne, v dopoludňajších aj popoludňajších hodinách. Klient má právo slobodného rozhodnutia o účasti na aktivitách a právo výberu z ich ponuky.

Plánované programy a aktivity:

 • rozširovanie vedomostí a kognitívnych schopností,
 • aktivity pre zlepšenie pamäti a podporu myslenia,
 • hudobné aktivity,
 • výtvarné aktivity,
 • metodika validačného prístupu,
 • reminescečné aktivity,
 • bazálna stimulácia,
 • integračné programy - návšteva kultúrnych podujatí, s cieľom zabezpečiť klientom kontakt so spoločenským prostredím, nepripustiť tak izoláciu klientov, a možnosť získať pozitívne zážitky,
 • záujmové činnosti - rôzne výtvarné a iné ručné činnosti ako štrikovanie, strihanie, maľovanie, montáž a demontáž stavebníc, spoločenské hry, skladanie puzzle, čítanie a počúvanie čítaného, a podobne zamerané aktivity na trénovanie a zachovávanie jemnej a hrubej motoriky, možnosť vyjadriť prostredníctvom prác vnútorné pocity,
 • cvičenie, vychádzky - zachovávať a podporovať fyzickú kondíciu klienta, pobyt na čerstvom vzduchu, kontakty so širším okolím,
 • posedenia pri rozhovore - sprostredkovanie informácií zo sociálnej, kultúrnej, medicínskej a rôznych iných oblastí života,
 • kultúrne programy - vystúpenia detí, súborov, zborov, spoločenské akcie a pod.
 • vhodnou aktivitou je aj duševná práca, premýšľanie, meditácia, počúvanie hudby, sledovanie TV,
 • činnosti každodenného života, akými sú napríklad: pomoc pri organizovaní rôznych akcií, sezónne práce v záhradke, odpratávanie snehu, hrabanie lístia, a pod.

Cieľom týchto aktivít je využívať účinky práce na liečenie organizmu alebo narušenej psychiky. Všetky činnosti sú prispôsobené telesnému a psychickému stavu klienta, pod vedením odborného personálu.
Poskytuje klientom nevyhnutnú fyzickú činnosť, adekvátnu mentálnu stimuláciu a príležitosť k vzájomnému zbližovaniu.

UBYTOVANIE

Ubytovanie ponúkame v jednoposteľových, dvojposteľových a trojposteľových izbách. Každá izba je vybavená polohovateľnou posteľou so špeciálnym matracom podľa potreby klienta, nočným stolíkom, skriňou, stolom, stoličkami, rádioprijímačom, vo väčšine izieb sa nachádza televízny prijímač.

STRAVOVANIE

Podľa individuálnych požiadaviek zabezpečujeme klientom racionálnu , ako aj špeciálnu diétnu stravu 5-6 x denne. Zabezpečený je aj celodenný pitný režim so slobodným výberom nápojov. Mimo štandardne podávanej stravy je pre našich klientov k dispozícii prostredníctvom personálu i možnosť podania stravy "na želanie" ako príde chuť. Samozrejmosťou je pomoc klientom pri podávaní stravy a trpezlivá obsluha a podávanie stravy ležiacim klientom.

UPRATOVANIE

Upratovanie sa vykonáva denne, presne podľa schváleného Dezinfekčného a sanitačného programu vyškolenými zamestnancami.

 PRANIE, ŽEHLENIE A ÚDRŽBA ŠATSTVA

O posteľnú bielizeň a osobné šatstvo našich klientov sa staráme priamo v našom zariadení, kde máme zriadenú práčovňu, vybavenú profesionálnymi pračkami a sušičkami. Samozrejmosťou je bežná údržba šatstva a bielizne (rôzne drobné opravy, šitie... ) v závislosti od potreby klienta.

DOPLNKOVÉ SLUŽBY

MASÁŽE 

Sú vykonávané kvalifikovaným fyzioterapeutom a masérom. Pomáhame našim klientom uvoľňovať stuhnuté svalstvo a tým predchádzať bolestiam v oblasti chrbta, šije, krížov. Klasická masáž pomáha aj pri rekonvalescencii svalov a kĺbov po dlhom znehybnení v dôsledku zlomeniny alebo iného zranenia.

ŠPECIALIZOVANÁ REHABILITÁCIA A CVIČENIE

V prípade potreby vieme pre klientov zabezpečiť aj špecializovanú rehabilitáciu a to najmä po náhlych cievnych mozgových príhodách, prípadne iných vážnych diagnózach, kde je potrebné systematicky pracovať s klientom za pomoci skúseného fyzioterapeuta.

V pracovné dni sa denne venuje odborný personál rehabilitácii našich klientov.

ÚSCHOVA CENNÝCH VECÍ

V našom zariadení vytvárame podmienky na úschovu cenných vecí klienta. V prípade, ak si to klient želá, pripravíme pre neho zmluvu o úschove cenností a na základe protokolu preberieme zodpovednosť za jeho majetok.

 PEDIKÚRA, KADERNÍK, KOZMETIKA

Pedikúra

V zariadení je klientom poskytovaná špecializovaná starostlivosť o nohy odborne spôsobilou osobou s ohľadom na zdravotný stav klienta.

Strihanie / kadernícke služby

V zariadení je klientom poskytovaná služba strihanie, v prípade záujmu i farbenie vlasov, vodová trvalá, trvalá a iné kadernícke služby.

Kozmetika

V prípade záujmu našich klientov priamo v zariadení je možné poskytnúť služby odborne spôsobilej kozmetičky.


Cenník

strava racionálna

raňajky, desiata, obed, olovrant, večera

strava dietetická

raňajky, desiata, obed, olovrant, večera, druhá večera         

13,50 €/deň

 

max. 13,00 €/deň

ubytovanie jednolôžková izba


17,00€/deň

ubytovanie dvojlôžková izba 


15,00€/deň

ubytovanie trojlôžková izba


13,00€/deň

Základná cena sa pohybuje od 42,00 EUR na 1 deň (s ohľadom na príspevok MPSVaR podľa určeného stupňa odkázanosti určeného v Rozhodnutí o odkázanosti na sociálnu službu je to 20,90 EUR/1 deň). Pokiaľ záujemca o pobyt v našom zariadení nemá určený stupeň odkázanosti na sociálnu službu, je možné ho prijať ako samoplatcu, kde si hradí celé náklady na pobyt vo svojej réžii a nemá nárok na príspevok od MPSVaR. Cena za pobyt v zariadení sa odvíja od viacerých faktorov akými sú zdravotný stav prijímateľa sociálnej služby, komfort na izbe, atď.