Podmienky prijatia

ŽIADOSŤ O POSKYTOVANIE SOCIÁLNEJ SLUŽBY

Občan, ktorý dovŕšil dôchodkový vek a je odkázaný na pomoc inej fyzickej osoby podá žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu na príslušný obecný (mestský) úrad v mieste trvalého bydliska. Po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu v zariadení pre seniorov požiada občan o poskytnutie sociálnej služby.

NOEMI, n.o. doručenú žiadosť o poskytovanie sociálnej služby zaeviduje, pridelí jej číslo. Žiadosť musí obsahovať zákonom predpísané náležitosti a to najmä: meno a priezvisko fyzickej osoby, ktorej sa má sociálna služba poskytovať, dátum narodenia a adresa jeho pobytu; miesto poskytovania sociálnej služby; druh a formu sociálnej služby; deň začatia poskytovania sociálnej služby a čas poskytovania sociálnej služby. K žiadosti musia byť doložené prílohy v zmysle zákona 448/2008 Z.z. 

Ak je žiadosť kompletná, vykoná sa sociálne šetrenie, pričom o výsledku šetrenia sa vyhotoví zápis. Neskôr zodpovedný zamestnanec sociálneho úseku žiadosť predloží na posúdenie sociálnej komisii, ktorá schváli/neschváli žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby. Oznámenie o rozhodnutí komisie je žiadateľovi zaslané písomne.

Prijímatelia sociálnej služby sú do NOEMI, zariadenie pre seniorov a zariadenie opatrovateľskej služby prijímaní resp. zaraďovaní do evidencie žiadateľov podľa poradia v akom bola doručená kompletná žiadosť o poskytovanie sociálnej služby.

EVIDENCIA ŽIADOSTI

V prípade, že nie je pre žiadateľa o poskytovanie sociálnej služby voľné vhodné miesto a žiadateľ súhlasí, je jeho žiadosť ďalej evidovaná v Evidencií čakateľov na nástup do zariadenia (zariadenie pre seniorov a zariadenie opatrovateľskej služby). Pred začatím poskytovania sociálnej služby pre žiadateľa zaradeného v evidencií sociálny pracovník zisťuje, či nedošlo k zmene v skutočnostiach rozhodujúcich na začatie poskytovania sociálnej služby (zmena zdravotného stavu ) a či je uvoľnené miesto vhodné pre žiadateľa najmä v závislosti na pohlaví a mobilite. V prípade, že žiadateľ zaradený v poradovníku žiadosti po uvoľnení vhodného miesta v zariadení neprejaví záujem o začatie poskytovania sociálnej služby alebo bez uvedenia dôvodu nenastúpi v určený deň do zariadenia, je jeho žiadosť preradená na posledné miesto v evidencií žiadateľov. V prípade opakovaného odmietnutia možnosti nástupu žiadateľa žiadosť sa vyradí z evidencie čakateľov o čom žiadateľ dostane písomné oznámenie.

Informácie na tel. č.: 0902 458 069, sociálna pracovníčka, email: socialna1zavináčnoemino.sk