O nás

Naše zariadenie pre seniorov poskytuje svoje služby od roku 2009. Sme neverejný poskytovateľ sociálnych služieb v súlade so Zákonom o sociálnych službách a k 05.11.2021 sa pôvodná nezisková organizácia NOEMI n.o. zlúčila so SOFIA n.o.. Našou víziou je poskytovanie kvalitných sociálnych služieb pre seniorov s dôrazom na neustále zvyšovanie komfortu pre seniorov v našom zariadení a rozširovanie poskytovaných služieb tak, aby sme mohli našim klientom zabezpečiť maximálne možné pohodlie a dôstojné prežitie staroby v našom zariadení.

Chod zariadenia je prispôsobený rytmu starších ľudí, poskytuje im pohodlie, súkromie, bohatý spoločenský program, útulné prostredie, rehabilitačný program, dieteticky a nutrične vyváženú stravu a nepretržitú opatrovateľskú starostlivosť.

Naše zariadenie možno charakterizovať ako domácke zariadenie, maximálny počet prijímateľov v našom zariadení je 27 čo nám umožňuje poskytnúť každému osobný prístup presne podľa potrieb prijímateľa sociálnej služby.


                          Sme členmi Asociácie poskytovateľov sociálnych služieb v SR ( www.apssvsr.sk )


Charakter zariadenia

1. Prevádzkovateľ zariadenia: SOFIA n.o. číslo registrácie VVS/NO-297/2021 na Okresnom úrade Trnava, dátum zápisu registrácie 02.06.2021, právna forma: nezisková organizácia.

2. Adresa zariadenia: Cypriána Majerníka 189/44, 922 07 Veľké Kostoľany.

3. Druh, forma, rozsah poskytovania sociálnej služby: poskytovanie sociálnych služieb v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov,

§36- zariadenie opatrovateľskej služby, pobytová - na určitý čas, s kapacitou 3 miesta,

§ 35- zariadenie pre seniorov, pobytová- celoročná, neurčitý čas, s kapacitou 24 miest.

4. Cieľová skupina: 

§36- dospelé fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby na určitý čas,

§35- fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek a sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby alebo fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby potrebujú z iných vážnych dôvodov.