NOVÝ PRIJÍMATEĽ SOCIÁLNEJ SLUŽBY


Zariadenie pre seniorov (ZPS) je: 

§35 Zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách

  • sociálna služba je poskytovaná: 

  1. osobám, ktoré dovŕšili dôchodkový vek a ich stupeň odkázanosti je najmenej IV. podľa prílohy č. 3 zákona alebo
  2. osobám, ktoré dovŕšili dôchodkový vek a potrebujú túto sociálnu službu z iných vážnych dôvodov

  • Žiadateľov s potvrdením o odkázanosti na sociálnu službu

Prijímateľom sociálnej služby v NOEMI, zariadenie pre seniorov a zariadenie opatrovateľskej služby, sa môže stať fyzická osoba, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, alebo poskytovanie sociálnej služby v zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov.

Posúdenie odkázanosti na sociálnu službu v zariadení pre seniorov je výlučnou kompetenciou obcí a miest.

O vydanie rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu je potrebné obrátiť sa na obecný úrad či mestský úrad ( sociálny odbor ) v mieste trvalého bydliska. Potrebné tlačivá poskytuje priamo príslušný miestny úrad alebo si ich môžete stiahnuť:

  • Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu
  • Lekársky nález na posúdenie odkázanosti na sociálnu službu (vyplní praktický lekár)

Vyplnenú a podpísanú žiadosť a lekársky nález je potrebné odovzdať na miestnom úrade alebo mestskom úrade. Na základe týchto dokumentov vypracuje posudkový lekár obce alebo mesta lekársky posudok a sociálny pracovník obce alebo mesta sociálny posudok do 30 dní od podania žiadosti.

Výsledkom je posudok o odkázanosti na sociálnu službu a príslušný obecný alebo mestský úrad vydá rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu a posudok o odkázanosti na sociálnu službu.

Senior si môže podať žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby aj v čase, kedy ešte nedisponuje Rozhodnutím o odkázanosti na sociálnu službu a v tejto uvedie aj názov poskytovateľa sociálnej služby.

Prílohou tejto žiadosti je aj čestné vyhlásenie o majetkových pomeroch, ktoré musí byť úradne overené.

Pobyt v zariadení nie je obmedzený regiónom, prijímateľom sociálnej služby v našom zariadení sa môže stať ktokoľvek z celého Slovenska.

Žiadateľ môže byť do zariadenia prijatý aj pred splnením podmienok, kedy takúto situáciu považujeme za neodkladnú a život alebo zdravie klienta sú vážne ohrozené (§8 zákona o sociálnych službách).
Pokiaľ je žiadateľ samoplatca, nižšie uvedené podmienky nemusí splniť, stačí mu uzavretá platná zmluva medzi zariadením a klientom.

  • Samoplatcovia

Prijímateľom sociálnej služby NOEMI, zariadenie pre seniorov a zariadenie opatrovateľskej služby sa môže stať fyzická osoba, ktorá dovŕšila dôchodkový vek.

Žiadateľ podá žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby v NOEMI, zariadenie pre seniorov a zariadenie opatrovateľskej služby.

Žiadateľ musí okrem toho predložiť rozhodnutie o dôchodku vydané sociálnou poisťovňou.

Samoplatcom nie je poskytovaný finančný príspevok z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR a hradia si výdavky spojené s pobytom v zariadení v plnej výške z vlastných zdrojov.