GDPR

Informácie o spracúvaní osobných údajov

prijímateľov sociálnej služby / zákonných zástupcov / opatrovníkov /

iných rodinných príslušníkov

Pri výkone našej činnosti dochádza ku spracúvaniu Vašich osobných údajov. Pre naše zariadenie NOEMI, zariadenie pre seniorov a zariadenie opatrovateľskej služby, SOFIA, n.o., Cypriána Majerníka 44, 9220 7 Veľké Kostoľany, je riadne spracúvanie Vašich osobných údajov pre nás dôležité a ich ochrana je pre nás veľmi podstatná, preto by sme Vám radi poskytli informácie týkajúce sa ich spracúvania v súlade s Nariadením Európskeho Parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 (GDPR) z 27.04.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len "Nariadenie") a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej len "zákon").

Poskytovateľ sociálnej služby - Prevádzkovateľ určil zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov, ktorá dohliada na dodržiavanie zákonných povinností a zásad ochrany osobných údajov. Zodpovednú osobu môžete kontaktovať na socialna1@noemino.sk

Ak Vám po prečítaní tohto dokumentu bude čokoľvek nejasné alebo si nebudete niečím istí, radi Vám ktorýkoľvek pojem alebo časť tohto dokumentu vysvetlíme. Neváhajte nás kedykoľvek kontaktovať na socialna@noemino.sk alebo písomne na adrese zariadenia (nižšie).

Kto spracováva Vaše osobné údaje?

Prevádzkovateľ:

SOFIA n.o. n. o., Cypriána Majerníka 44, 922 07 Veľké Kostoľany

IČO: 53 827 902

Kontakt na prevádzkovateľa: noemi@noemino.sk

Kontakt na zodpovednú osobu: socialna1@noemino.sk

(ďalej len "Prevádzkovateľ")

Aké osobné údaje spracovávame?

Prevádzkovateľ o Vás v papierovej alebo elektronickej forme spracúva nasledovné osobné údaje, ktoré nám poskytnete podaním Žiadosti o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby a doložením fotokópií lekárskych vyšetrení:

a) meno, priezvisko, titul,

b) rodné číslo, dátum narodenia,

c) miesto trvalého alebo prechodného pobytu,

d) rodinný stav,

e) štátne občianstvo,

f) sociálne postavenie,

g) údaje o príjme, údaje o hnuteľnom majetku, nehnuteľnom majetku a iných majetkových právach,

h) údaje o zdravotnom stave v rozsahu nevyhnutnom na dosiahnutie účelu poskytovania sociálnej služby,

i) telefónne číslo, e-mail,

j) číslo občianskeho preukazu,

k) ďalšie údaje, ktoré sú v súlade s účelom spracúvania a sú nevyhnutné na účel uzatvorenia zmluvy o poskytovaní sociálnej služby, platenia úhrady za sociálnu službu a poskytovania sociálnej služby.

Na aký účel a na akom právnom základe spracúva Prevádzkovateľ Vaše osobné údaje?

a) pri podaní Žiadosti o zabezpečenie poskytovania sociálnych služieb (ďalej len "žiadosť") - spracúvanie osobných údajov pre účely vedenia žiadosti v poradovníku čakateľov, zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o sociálnych službách").

b) pri príjme do zariadenia - spracúvanie osobných údajov pre účely uzatvorenia Zmluvy o poskytovaní sociálnej služby - zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách

c) pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti v rozsahu ošetrovateľskej starostlivosti - zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách

d) pri vybavovaní sťažností - oprávnený záujem Prevádzkovateľa, za účelom, aby mal možnosť reagovať na sťažnosti a napraviť prípadné nedostatky v poskytovaní našich služieb vytknuté v sťažnosti. Súčasne musí byť naše zariadenie schopné preukázať vybavenie sťažnosti, na čo dohliada Trnavský samosprávny kraj. V rámci vybavovania a evidencie sťažností naše zariadenie spracúva Vaše osobné údaje, ktoré nám fyzická osoba poskytne, resp. osobné údaje, ktoré nevyhnutne potrebujeme na vybavenie sťažnosti (zväčša ide o kontaktné údaje ako je meno, priezvisko, titul, adresa bydliska, korešpondenčná adresa, telefón, e-mail), pričom sťažnosti môžu byť aj anonymné.

e) pri sociálnej činnosti - spracúvanie osobných údajov pre účely sociálneho poradenstva, vypracovania individuálnych plánov, adaptačného procesu - zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách, zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník

f) pri pohľadávkach - spracúvanie osobných údajov pre účely evidencie a vymáhania pohľadávok - zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách,

g) na základe Vášho súhlasu - pri podujatiach organizovaných v zariadení môže byť vytvorená fotka a video dokumentácia, ktorá môže byť použitá za účelom propagácie podujatia a zverejnená v kronike zariadenia, v miestnych novinách, časopise, na webových stránkach. V prípade dieťaťa do 16 rokov, podpisuje súhlas zákonný zástupca.

Poskytnutý súhlas na tieto marketingové účely je úplne dobrovoľný, avšak je nevyhnutný, aby ste mohli byť oslovovaný s ponukami služieb a akcií. Váš akýkoľvek slobodný súhlas, ktorý jednoznačne potvrdíte svojím podpisom môžete kedykoľvek odvolať osobne, písomnou formou zaslanou do sídla Prevádzkovateľa, alebo emailom na socialna@noemino.sk odvolanie súhlasu však nemá vplyv na zákonnosť spracúvania založenom na súhlase pred jeho odvolaním.

Budú Vaše osobné údaje poskytované iným príjemcom?

Sprostredkovateľom, ktorí spracúvajú osobné údaje v mene prevádzkovateľa alebo pre účely prevádzkovateľa za účelom poskytovania služieb:

 • správca e-mailovej schránky - sociálna pracovníčka
 • správca webovej stránky SOFIA, n. o. - SOFIA n. o.
 • v rámci zákonnej súčinnosti - SOFIA n.o., Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, úrady práce, sociálnych vecí a rodiny, Sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne, poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, školské zariadenia, finančný úrad a iné oprávnené orgány verejnej moci
 • mestské a obecné úrady
 • právne služby - súdy, notári, exekútori
 • pohrebné služby,
 • poverení zamestnanci prevádzkovateľa.


Budú Vaše osobné údaje prenášané do tretích krajín?

Prevádzkovateľ nevykonáva a nezamýšľa prenos Vašich osobných údajov do tretích krajín.

Ako dlho budú Vaše osobné údaje na tento účel spracúvané?

Vaše osobné údaje uchováva Prevádzkovateľ po dobu 20 rokov od posledného poskytnutia sociálnej alebo zdravotnej starostlivosti a po jeho ukončení do vysporiadania všetkých záväzkov plynúcich či súvisiacich s ním, prípadne do doby kým pominie oprávnený záujem Prevádzkovateľa na ich spracúvaní.

Ak Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje na základe súhlasu, Vaše osobné údaje ním budú na daný účel spracúvané po dobu platnosti tohto súhlasu alebo do doby, než súhlas odvoláte. Pri nakladaní s osobnými údajmi aplikuje Prevádzkovateľ princíp minimalizácie, čo znamená, že len čo uplynie doba, počas ktorej je povinný uchovávať osobné údaje, okamžite Vaše osobné údaje anonymizuje z databáz a informačných systémov.

Aké sú Vaše práva v súvislosti s týmto spracúvaním?

Na základe písomnej žiadosti ste oprávnený si od Prevádzkovateľa uplatniť:

 • Právo na prístup k osobným údajom

Podľa § 21 zák. č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov má dotknutá osoba právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Ak prevádzkovateľ takéto osobné údaje spracúva, dotknutá osoba má právo získať prístup k týmto osobným údajom a informácie o nich.

 • Právo na opravu osobných údajov

Podľa § 22 zák. č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov má dotknutá osoba právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov.

 • Právo na výmaz osobných údajov

Podľa § 23 zák. č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov má dotknutá osoba právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.

Prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ak dotknutá

osoba uplatnila právo na výmaz, ak:

a) osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali,

b) dotknutá osoba odvolá súhlas podľa § 13 ods. 1 písm. a) alebo § 16 ods. 2 písm. a), na základe

ktorého sa spracúvanie osobných údajov vykonáva, a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie

osobných údajov,

c) dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov podľa § 27 ods. 1 a neprevažujú žiadne

oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov alebo dotknutá osoba namieta spracúvanie

osobných údajov podľa § 27 ods. 2,

d) osobné údaje sa spracúvajú nezákonne,

e) je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti podľa tohto zákona, osobitného predpisu alebo

medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo

f) sa osobné údaje získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa § 15 ods. 1.

 • Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov

Podľa § 24 zák. č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov má dotknutá osoba právo na to,

aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak:

 • dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho
 • prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov,
 • spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie osobných
 • údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,

c) prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale

potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku, alebo

 • dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov podľa § 27 ods. 1, a to až do overenia, či

oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej

osoby.

 • Právo na prenosnosť osobných údajov

Podľa § 26 zák. č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov má dotknutá osoba právo získať osobné

údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a

strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je

to technicky možné a ak:

a) sa osobné údaje spracúvajú podľa § 13 ods. 1 písm. a), §16 ods. 2 písm. a) alebo §13 ods. 1 písm. b) a

b) spracúvanie osobných údajov sa vykonáva automatizovanými prostriedkami.

Uplatnením práva vyššie uvedeného v odseku nie je dotknuté právo podľa § 23. Právo na

prenosnosť sa nevzťahuje na spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej

vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi.

Právo dotknutých osôb nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva iných osôb.

 • Právo namietať spracúvanie osobných údajov

Podľa § 27 zák. č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov má:

 • Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie jej osobných údajov z dôvodu týkajúceho

sa jej konkrétnej situácie vykonávané podľa § 13 ods. 1 písm. e) alebo písm. f) vrátane

profilovania založeného na týchto ustanoveniach. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať

osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré

prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku.

 • Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, na účel

priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom.

Ak dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu,

prevádzkovateľ ďalej osobné údaje na účel priameho marketingu nesmie spracúvať.

 • Prevádzkovateľ je povinný dotknutú osobu výslovne upozorniť na práva podľa odsekov 1 a 2

najneskôr pri prvej komunikácii s ňou, pričom informácia o tomto práve musí byť uvedená jasne a

oddelene od akýchkoľvek iných informácií.

 • V súvislosti s používaním služieb informačnej spoločnosti môže dotknutá osoba svoje

právo namietať uplatňovať automatizovanými prostriedkami s použitím technických špecifikácií.

 • Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, z dôvodov

týkajúcich sa jej konkrétnej situácie, okrem prípadov, keď je spracúvanie osobných údajov

nevyhnutné na plnenie úlohy z dôvodov verejného záujmu, ak sa osobné údaje spracúvajú na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel podľa § 78 ods. 8.

 • Právo súhlas odvolať

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať.

 • Právo podať návrh na začatie konania

Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania podľa §100 zák. č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

 • Právo na automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania

Podľa § 28 zák. č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov má dotknutá osoba právo na:

 • Dotknutá osoba má právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené

výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania a ktoré má právne

účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju obdobne významne ovplyvňujú.

(2) Odsek 1 sa neuplatňuje, ak je rozhodnutie

a) nevyhnutné na uzavretie zmluvy alebo plnenie zmluvy medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom,

b) vykonané na základe osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská

republika viazaná, a v ktorých sú zároveň ustanovené aj vhodné opatrenia zaručujúce ochranu

práv a oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo

c) založené na výslovnom súhlase dotknutej osoby.

 • V prípadoch podľa odseku 2 písm. a) a c) je prevádzkovateľ povinný vykonať vhodné

opatrenia na ochranu práv a oprávnených záujmov dotknutej osoby, a to najmä práva

na overenie rozhodnutia nie automatizovaným spôsobom zo strany prevádzkovateľa, práva

vyjadriť svoje stanovisko a práva napadnúť rozhodnutie.

 • Rozhodnutia podľa odseku 2 sa nesmú zakladať na osobitných kategóriách osobných údajov

podľa § 16 ods. 1 okrem prípadov, ak sa uplatňuje § 16 ods. 2 písm. a) alebo písm. g) a súčasne sú

zavedené vhodné opatrenia na zaručenie práv a oprávnených záujmov dotknutej osoby.

Prevádzkovateľ poskytne dotknutej osobe informácie o opatreniach, ktoré sa prijali na základe jej žiadosti do jedného mesiaca od doručenia žiadosti.

Dochádza pri spracúvaní Vašich osobných údajov k automatizovanému rozhodovaniu vrátane profilovania?

Pri spracúvaní Vašich osobných údajov nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu vrátane profilovania.