ČASTÉ OTÁZKY A ODPOVEDE

1. ČO JE POTREBNÉ K UMIESTNENIU ŽIADATEĽA V NOEMI, zariadení pre seniorov?

Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby

Právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu

Rozhodnutie o dôchodku zo Sociálnej poisťovne

Vyhlásenie o majetku

Všetky ostatné náležitosti spojené so samotným príjmom a pobytom žiadateľa riešime pri osobnom stretnutí pred prijatím do zariadenia.

2. AKO POSTUPOVAŤ PRI VYBAVOVANÍ ODKÁZANOSTI NA SOCIÁLNU SLUŽBU?

 • požiadať obvodného lekára žiadateľa o vyplnenie tlačiva - vyjadrenie lekára o zdravotnom stave žiadateľa
 • vypísať žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu
 • obe tlačivá spolu zaslať na príslušnú obec alebo mesto, odbor sociálnych vecí, podľa trvalého bydliska žiadateľa
 • obec do 30 dní žiadateľa posúdi, vydá posudok o odkázanosti a rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu. Dané rozhodnutie musí byť právoplatné ( môžete sa vzdať odvolania na mieste).

3. AKÁ JE CENA ZA POBYT V ZARIADENÍ PRE SENIOROV NOEMI?

Cenníky sú rozdelené na cenník pre prijímateľov so schváleným posudkom odkázanosti na sociálnu službu a cenník pre samoplatcov. Cena za poskytované služby sa stanovuje na základe viacerých premenných a teda informáciu o cene za poskytované služby obdržíte u sociálnej pracovníčky na jej telefónnom čísle alebo emailom.

4. ČO JE VŠETKO ZAHRNUTÉ V CENE ZA POBYT?

V cene je ubytovanie, stravovanie 5 krát denne, celodenný pitný režim, obslužné činnosti ( ako upratovanie, pranie, žehlenie a údržba šatstva a bielizne). Okrem toho:

 • pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby
 • sociálne poradenstvo
 • sociálna rehabilitácia
 • záujmová činnosť
 • pracovná terapia
 • rehabilitácia
 • komplexnú ošetrovateľskú, opatrovateľskú starostlivosť v rozsahu ošetrovateľskej starostlivosti
 • doplnkové služby, akými sú: kaderník, pedikérka, kozmetička...

5. KEDY JE MOŽNÝ NÁSTUP DO ZARIADENIA NOEMI?

Nástup do zariadenia je možný po predložení všetkých potrebných dokladov a uzatvorení zmluvy o poskytovaných službách, v odôvodnených prípadoch ihneď.

6. AKÉ DOKLADY, POTVRDENIA A OSOBNÉ VECI TREBA PRINIESŤ PRI NÁSTUPE?

Zoznam dokladov a osobných vecí potrebných pri nástupe do zariadenia pre prijímateľa sociálnej služby so schváleným posudkom odkázanosti na sociálnu službu:

 • platný občiansky preukaz,
 • preukaz zdravotnej poisťovne,
 • rozhodnutie o dôchodku,
 • rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu,
 • rozhodnutie o poberaní kompenzácie - treba hlásiť na ÚPSVaR,
 • rozhodnutie súdu i uznesenie o určení opatrovníka - ak je žiadateľ zbavený svojprávnosti na právne úkony,
 • ZŤP preukaz,
 • lieky minimálne na 1 mesiac a rozpis dávkovania liekov, inkontinenčné pomôcky,
 • zdravotné pomôcky, ktoré klient používa - barle, chodítko, toaletný vozík, invalidný vozík, atď.,
 • zdravotná dokumentácia od obvodného lekára, prípadne vyjadrenie lekára o zdravotnom stave,
 • potvrdenie lekára o bezinfekčnosti alebo výsledky:

 - vyšetrenia na bacilonosičstvo: výter z rekta, z hrdla, z nosa,

- rtg pľúc s popisom alebo pľúcne vyšetrenie,

- odberov: HBsAG, BWR, HIV,

 • psychiatrické vyšetrenie v odôvodnených prípadoch,
 • osobné prádlo a šatstvo (označené nevyprateľným spôsobom), hygienické potreby,
 • osobné predmety (knihy, predmety súvisiace so záujmovou činnosťou, fotografie...)

7. KEDY SÚ NÁVŠTEVNÉ HODINY?

NOEMI, zariadenie pre seniorov, nemá vyhradené návštevné hodiny, avšak aj počas týchto návštevných hodín žiadame návštevy našich prijímateľov, aby rešpektovali čas podávania stravy. Počas podávania stravy je návštevám zakázaný pobyt v priestoroch jedálne. Pobyt návštevy sa odporúča denne od 15:00 do 17:00 hodiny.

8. JE MOŽNOSŤ VZIAŤ PRIJÍMATEĽA NA VÍKEND ALEBO NA SVIATKY DOMOV?

Áno, prijímateľa sociálnej služby je možné zobrať domov na ľubovoľný čas.

9. MÔŽU SA U VÁS V ZARIADENÍ UBYTOVAŤ AJ MANŽELSKÉ PÁRY NA JEDNEJ IZBE?

Áno, v našom zariadení je táto možnosť.

10. JE ZABEZPEČENÁ 24-HODINOVÁ STAROSTLIVOSŤ?

O prijímateľov nášho zariadenie je zabezpečená 24 hodinová starostlivosť tímom vyškolených opatrovateliek pod vedením skúsenej sestry.

11. MÔŽU SI PRIJÍMATELIA PRINIESŤ AJ VLASTNÝ NÁBYTOK?

Každý prijímateľ nášho zariadenia má k dispozícii polohovateľnú posteľ, nočný stolík, skriňu na odkladanie odevov a osobných vecí. Súčasťou vybavenia izieb je i stôl so stoličkami v počte postelí, rádioprijímač, v niektorých izbách i televízor. V prípade záujmu prijímateľa je možné individuálne sa dohodnúť na jeho špeciálnych požiadavkách (ako napríklad polička, obľúbené kreslo, televízor a iné).

12. AKO SA POSTUPUJE V PRÍPADE, AK PRIJÍMATEĽOVI NESTAČÍ DÔCHODOK NA POKRYTIE NÁKLADOV ZA SOCIÁLNU SLUŽBU?

Pri nástupe do zariadenia prijímateľ predloží všetky povinné dokumenty a podľa nich sa vypracuje Zmluva o poskytovaní sociálnej služby v našom zariadení, ktorej prílohou je aj výpočtový list, na základe ktorého sa presne vypočíta akú sumu prijímateľ hradí z dôchodku. Ak prijímateľovi nepostačuje dôchodok na úhradu, vstupuje do zmluvného vzťahu tretia osoba /prispievateľ/, ktorý dopláca zvyšnú sumu až do výšky predpísanej mesačnej úhrady.