Dobrovoľníctvo

PREČO SA STAŤ DOBROVOĽNÍKOM V ZARIADENÍ SOCIÁLNYCH SLUŽIEB?

Hľadáte spôsob ako zmysluplne tráviť voľný čas?

Ak chcete svoj čas a prítomnosť ponúknuť nášmu zariadeniu tak sa staňte dobrovoľníkom u nás.

Zabezpečíme Vám kompletné zaškolenie potrebné pre prácu v našom zariadení.

Každý rok Vám vystavíme potvrdenie o dobrovoľníckej práci v našom zariadení.

U nás v zariadení si môžete vybrať činnosť ktorej by ste sa chceli venovať:

 • Práca s klientmi
 • Organizácia podujatí a akcií
 • Výzdoba zariadenia a úprava okolia

Práca s klientmi

Dobrovoľníci navštevujú klientov jednotlivo alebo spolu a vykonávajú dobrovoľnícku činnosť - rozhovor, čítanie knihy, prechádzka, kresby, manuálna činnosť a niekedy len tichá prítomnosť.

Organizácia podujatí a akcií

Dobrovoľníci môžu zariadeniu prispieť svojou kreativitou a zručnosťou pri organizovaní rôznych podujatí a akcií. Zariadenie organizuje Vianočné posedenie, Október - mesiac úcty k starším, Deň matiek/žien...

Výzdoba zariadenia a úprava okolia

Dobrovoľníci v spoločnosti našich klientov môžu tráviť svoj čas v areáli zariadenia a to výsadbou a polievaním kvetín, pestovaním rôznych bylín, športovými aktivitami a pod.

Benefity pre dobrovoľníkov

Možnosť účasti na spoločenských akciách.

Dobrovoľníkovi je zabezpečený pitný režim, káva, čaj a strava.

Zabezpečíme Vám vzdelávanie v prípade záujmu.

- žiadny dobrý skutok, nie je dôležité, ako malý, nie je zbytočný -

Ezop

Koordinátor dobrovoľníctva v SOFIA n.o.:

Mgr. Vladimíra Koštrnová, 

socialna1zavináčnoemino.sk, alebo socialnazavináčsofiano.sk, 

telefonicky: 

0902 458 069

Minimálne štandardy manažmentu dobrovoľníkov v SOFIA n.o.

1. KOORDINÁCIA DOBROVOĽNÍKOV

Zariadenie má určenú osobu poverenú koordináciou dobrovoľníkov.

 • V zariadení je určená konkrétna osoba, ktorá je zodpovedná za koordináciu dobrovoľníkov, administratívu spojenú s dobrovoľníckym programom a za informovanie o dobrovoľníctve smerom dovnútra i navonok zariadenia. Dobrovoľníci a zamestnanci zariadenia vedia, kto je kľúčovou kontaktnou osobou pre dobrovoľníkov .
 • Osoba zodpovedná za koordináciu dobrovoľníkov (spolu)rozhoduje o všetkých otázkach v zariadení , ktoré sa týkajú dobrovoľníkov v zariadení.

2. PRÁVNY A ETICKÝ RÁMEC

Zariadenie rešpektuje právny a etický rámec práce s dobrovoľníkmi.

 • Zariadenie rozumie definícii dobrovoľníka v zmysle zákona o dobrovoľníctve a aplikuje ho v práci s dobrovoľníkmi.
 • V zariadení sú jasne definované práva a povinnosti dobrovoľníkov a zariadenia.
 • Zariadenie zabezpečuje ochranu zdravia a bezpečnosti dobrovoľníkov pri výkone ich činnosti.

3. ZDROJE

Zariadenie disponuje materiálnymi a finančnými zdrojmi potrebnými na prácu s dobrovoľníkmi .

 • Zariadenie má vytvorené zázemie pre dobrovoľníkov (priestor na stretávanie sa, na prezliekanie, úschovu vecí).

4. ZAČLENENIE DO TÍMU

Zariadenie dobrovoľníkov vníma ako súčasť zariadenia.

 • Zamestnanci zariadenia sú informovaní o úlohe dobrovoľníkov v zariadení ( existuje minimálne jeden funkčný nástroj na stále informovanie ostatných členov, resp. zamestnancov o dobrovoľníckych aktivitách a dobrovoľníkoch).

5. NÁPLŇ PRÁCE A PROFIL

Zariadenie má definovanú náplň práce a profil dobrovoľníkov pre jednotlivé pozície.

 • Zariadenie má jasne definovanú náplň práce dobrovoľníkov pre jednotlivé pozície (obsah činnosti, miesto vykonávania a časový rozsah) vyplývajúci z analýzy potrieb zariadenia a klientov .
 • Zariadenia má jasne definovaný profil dobrovoľníkov pre jednotlivé pozície ( napr. potrebné vlastnosti, schopnosti, zručnosti záujemcov o dobrovoľnícke pozície, iné požiadavky na dobrovoľníkov ).

6. NÁBOR A VÝBER

Zariadenie má vypracovaný systém komunikácie s uchádzačmi o voľné dobrovoľnícke pozície a spôsob výberu dobrovoľníkov.

 • Zariadenie má zverejnené jasné informácie o voľných dobrovoľníckych príležitostiach.
 • Pri komunikácií s uchádzačmi o dobrovoľnícku činnosť sú vyjasňované vzájomné očakávania dobrovoľníkov a zariadenia.
 • V prípade, že uchádzač nie je pri výbere úspešný, je mu poskytnutá spätná väzba a sú mu objasnené dôvody neúspechu.

7. ZAŠKOLENIE A PRÍPRAVA

Zariadenie má vypracovaný systém zaškolenia prípravy dobrovoľníkov.

 • Dobrovoľníci sú pred začiatkom vykonávania dobrovoľníckej činnosti informovaní o zariadení a o svojej úlohe v nej.
 • Noví dobrovoľníci sú predstavení personálu a klientom s ktorými budú prichádzať do kontaktu.

8. KOMUNIKÁCIA A PODPORA

Zariadenie aktívne komunikuje s dobrovoľníkmi a poskytuje im potrebnú    podporu pri vykonávaní dobrovoľníckej činnosti.

 • Zariadenie udržiava aktívnu a pravidelnú komunikáciu s dobrovoľníkmi .
 • Dobrovoľník je pred začiatkom výkonu dobrovoľníckej činnosti oboznámený s možnosťami podpory a vie, na koho sa v tejto oblasti v zariadení obrátiť.

9. OCENENIE A UZNANIE

Zariadenie neformálne a formálne oceňuje dobrovoľníkov a ich prínos pre zariadenie, klientov a komunitu.

 • Zariadenie poskytuje dobrovoľníkom neformálne, osobné poďakovanie a ocenenie za ich dobrovoľnícku činnosť.
 • Zariadenie vydáva dobrovoľníkom písomné potvrdenie o dobrovoľníckej činnosti ak o to požiadajú.

10. EVIDENCIA A DOKUMENTÁCIA

Zariadenie má vytvorený funkčný systém evidencie dobrovoľníkov a dokumentáciu k dobrovoľníckemu programu.

 • Osobné údaje dobrovoľníkov sú chránené v súlade s aktuálnymi právnymi predpismi. Dokumentácia k dobrovoľníckemu programu obsahujúca osobné údaje dobrovoľníkov je uchovaná tak, aby nebola voľne prístupná.
 • Zariadenie má zavedený systém evidencie dobrovoľníkov v zariadení.

11. HODNOTENIE

Zariadenie má zavedený systém hodnotenia dobrovoľníckeho programu.

 • Dobrovoľníci majú v priebehu ich činnosti a pri ukončení spolupráce vytvorené príležitosti na poskytovanie spätnej väzby/ hodnotenia vo vzťahu k dobrovoľníckemu programu.