informácie k aktuálnej situácii v súvislosti s pandémiou koronavírusu COVID-19

NÁVŠTEVY V NAŠOM ZARIADENÍ  

odo dňa 30.08.2022 je naše zariadenie z dôvodu výskytu ochorenia COVID-19 v karanténe, návštevy, opustenie zariadenia, prijímanie nových prijímateľov soc. služby je zakázané do odvolania. O ukončení opatrenia Vás budeme informovať prostredníctvom našej web-stránky a SMS. Informácie o pozitívnom teste poskytujeme určenému rodinnému príslušníkovi nášho prijímateľa. S Vašimi blízkymi je možné skontaktovať sa telefonicky alebo prostredníctvom videohovoru.

26.08.2022 dôrazne žiadame návštevy v zariadení o dôsledné dodržiavanie hygienicko-epidemiologických nariadení a pravidiel návštev. Ak aj napriek výzve službukonajúceho personálu budú opakovane porušované nariadenia budeme nútení návštevu bezodkladne ukončiť. Chránime zdravie Vašich blízkych. Ďakujeme za pochopenie.

vážení rodinní príslušníci, priatelia a známi našich prijímateľov sociálnej služby,

s účinnosťou od 25.07.2022 z dôvodu podozrenia výskytu ochorenia COVID-19 nie je do 01.08.2022 možné navštíviť Vašich blízkych v našom zariadení. V prípade potvrdenia na ochorenie COVID-19 budú určené osoby našimi prijímateľmi informované o zmene zdravotného stavu. Bližšie informácie získate na tel. čísle: +421 901 705 141 - zdravotná sestra a +421 902 458 069 - sociálna pracovníčka.

Naďalej môžete zostať v kontakte so svojimi príbuznými prostredníctvom telefonických a videohovorov.

O zmenách Vás budeme informovať prostredníctvom SMS a e-mailov, ako aj na tejto stránke.

Ďakujeme Vám za pochopenie a veríme, že spoločne všetko zvládneme.

Vážení rodinní príslušníci, priatelia a známi našich prijímateľov sociálnej služby,

od 04.04.2022 budú umožnené návštevy v našom zariadení nasledovne:

1. je prijímateľom soc. služby umožnené prijať návštevu vo vyhradenom priestore a obmedzenom režime ( exteriér zariadenia - vnútorná záhrada).

2. prijímateľom soc. služby je umožnené:

a) absolvovať všetky odborné lekárske vyšetrenie v výlučne v sprievode zamestnanca ZPS a ZOS

b) vykonávať denné aktivity ( v prípustnom počte v súlade s platnými opatreniami)

c) opustiť krátkodobo zariadenie počas dňa výlučne v sprievode zamestnanca ZPS a ZOS

d) opustiť zariadenie do domáceho prostredia - minimálne na tri dni

3. sú povolené bohoslužby v interiéri zariadenia (individuálne alebo skupinovo v súlade s platnými opatreniami, vstup duchovných možný len s aktuálnym negatívnym Ag testom vykonaného v zariadení a vypísaním Čestného vyhlásenia.

4. sú povolené externé služby (holič, kaderník, pedikér...) vo vnútorných, k tomu účelu vyhradených priestoroch zariadenia (povolené za prísnych hygienicko-epidemiologických pravidiel, vstup pracovníka externých služieb len s aktuálnym negatívnym testom vykonanom priamo v zariadení a vypísaním Čestného vyhlásenia).

Pri umožnení návštevy platí:

návšteva je povolená osobám starším ako 15 rokov, ktoré podstúpia Ag testovanie v našom zariadení pred návštevou (odporúčame prísť 15 min. pred začiatkom plánovanej návštevy)

 • každá návšteva musí mať dohodnutý čas a termín so sociálnou pracovníčkou min. deň vopred (kontakt: +421 902 458 069 - prosím, pri objednávaní rešpektujte úradné hodiny - volajte v čase od 09:00 hod. do 10:00 hod. a od 12:00 hod. do 13:00 hod., mimo týchto hodín sa venujeme Vašim príbuzným)
 • s ohľadom na prevádzkové možnosti nášho zariadenia sú návštevy umožnené len v pracovných dňoch (utorok až štvrtok) vo vyhradenom priestore zariadenia - vnútorná záhrada zariadenia (exteriér)
 • maximálna dĺžka návštevy je 30 minút
 • čas vyhradený na návštevy: 13:00 - 15:10
 • v rovnakom čase je umožnená návšteva maximálne jednému prijímateľovi soc. služby
 • maximálny počet osôb na návštevu - 2 osoby
 • pri vstupe do zariadenia je návšteva povinná: podstúpiť vykonanie Ag testu, vykonať dezinfekciu rúk, absolvovať bezkontaktné meranie telesnej teploty, vyplniť Čestné vyhlásenie súvisiace s ochorením COVID-19, zapísať sa do Evidencie návštev (za každú navštevujúcu osobu zvlášť)
 • návšteva je povinná počas celej doby návštevy mať riadne prekryté horné dýchacie cesty RESPIRÁTOROM FFP2 (prekryté ústa aj nos)
 • návšteva musí dodržiavať odporúčaný odstup

V prípade nerešpektovania, porušenia pravidiel návštev alebo nesúhlasu podrobiť sa Ag testovaniu, meraniu telesnej teploty či vypísaniu Čestného vyhlásenia, nebude návštevníkovi návšteva umožnená.

Pri opustení zariadenia prijímateľom soc. služby do domáceho prostredia:

 • prijímateľ môže opustiť zariadenie minimálne na 72 hodín (tri dni) 
 • požiadavka na opustenie zariadenia musí byť nahlásená minimálne dva pracovné dni vopred
 • odchod prijímateľa je možný výlučne v pracovné dni v čase od 10:00 do 12:00 hod
 • vyplnenie Čestného vyhlásenia
 • otestovanie Ag testom tesne pred odchodom

Pri návrate prijímateľa soc. služby do zariadenia z domáceho prostredia:

 • príchod prijímateľa soc. služby je možný výlučne v čase od 10:00 do 12:00 hod
 • bezprostredne po príchode bude prijímateľ soc. služby testovaný Ag testom
 • je potrebné vyplniť Čestné vyhlásenie samostatne za prijímateľa soc. služby a osoby s ktorými bol počas pobytu mimo zariadenia v styku
 • prijímateľ podstúpi 5 dňovú izoláciu
 • pred ukončením izolácie bude prijímateľ testovaný Ag testom

Vážení rodinní príslušníci našich prijímateľov sociálnej služby,

vzhľadom na nutnosť izolácie prijímateľa pri návrate z domáceho prostredia sú termíny opustenia zariadenia prijímateľmi regulované tak, aby bola podmienka izolácie po návrate splnená.

Opatrenia budú prehodnocované každých 7 dní podľa aktuálneho vývinu epidemiologickej situácie v našom regióne a podľa usmernení zriaďovateľa, MPSVaR SR a RÚVZ, v prípade zhoršenia epidemiologickej situácie alebo pri výskyte akéhokoľvek respiračného ochorenia alebo podozrenia naň, budú návštevy a opustenie zariadenia do odvolania pozastavené.

Vopred ďakujeme za dôsledné dodržiavanie pokynov pri návštevách v zariadení a pokynov pri opustení zariadenia prijímateľov soc. služby do domáceho prostredia. Veríme, že vďaka svojmu zodpovednému prístupu zostaneme všetci zdraví. 

Vážení rodinní príslušníci, priatelia a známi našich prijímateľov sociálnej služby,

aktuálne, až do odvolania, nie sú návštevy v našom zariadení povolené z dôvodu aktuálnej epidemiologickej situácie. Veríme, že tak, ako sme aj s Vašou pomocou a podporou zvládli toto neľahké obdobie počas predchádzajúcich mesiacov, tak to zvládneme aj tentokrát. Zdravie a život Vašich blízkych sú pre nás prvoradé. Radi sa s Vami vaši blízki spoja prostredníctvom aplikácie WhatsApp po predchádzajúcom dohovore s asistentkou sociálnej práce - Dominikou na tel. čísle 0902 458 069.

1. prijímanie nového klienta sa neodporúča. Všetkých nových prijímateľov posudzujeme osobitne.

2. návrat klientov z ústavného zdravotníckeho zariadenia sa pred prepustením z hospitalizácie podrobia testovaniu na COVID 19, po negatívnom výsledku budú prijatí do zariadenia a na 5 až 7 dní umiestnení do izolačnej miestnosti, kde bude podrobne sledovaný zdravotný stav klienta aby sa v maximálnej miere zabránilo možnému šíreniu nákazy.

3. pokračuje celodenný monitoring zamestnancov a klientov zariadenia so záznamom 3x denne.

4. návštevy v zariadení sú zakázané, prebieha podpora prostredníctvom telefonických hovorov a videohovorov.

5. absolvovanie lekárskych vyšetrení a zdravotná starostlivosť sú obmedzené na nevyhnutné ošetrenie len v sprievode personálu zariadenia. Je zabezpečená dostupnosť zdravotnej starostlivosti prostredníctvom telemedicíny - telefonická konzultácia s videohovorom pri akomkoľvek zdravotnom probléme.

6. dočasné opustenie zariadenia za účelom vychádzky, vybavovania úradných záležitostí - aktivity mimo zariadenia sú zakázané.

7. návrat prijímateľov do zariadenia po pobyte v domácom prostredí - dočasné opustenie zariadenia je zakázané.

8. osobné predmety, vybrané potraviny (nepodliehajúce rýchlej skaze a originál zabalené) budú po dobu 24 hodín uložené do karantény a až následne odovzdané klientom.

Prosíme Vás, rešpektujte pravidlá, neobchádzajte ich "rozhovormi cez okno izby klientov", nežiadajte opatrovateľky o výnimku z pravidiel, je potrebné uvedomiť si, že i jedna malá chyba či výnimka môže ohroziť zdravie a život nie len Vášho rodinného príslušníka, známeho či priateľa, ale i ostatných klientov a personál zariadenia. V zdraví sme previedli Vašich rodinných príslušníkov cez dve vlny COVIDU 19, veríme, že s Vašou pomocou, podporou, spoluprácou a rešpektovaním pravidiel sa nám podarí prejsť obdobie tretej vlny rovnako bez ujmy na zdraví a živote Vašich blízkych a nášho personálu.

Ďakujeme Vám, že rešpektovaním aktuálnych pravidiel nám pomáhate.Vážení rodinní príslušníci, priatelia a známi našich prijímateľov sociálnej služby,

s účinnosťou od 11.10.2021 sa okres, v ktorom sa naše zariadenie nachádza presúva do I. stupňa ohrozenia - červená farba.

Naše zariadenie postupuje v súlade s vyhláškami ÚVZ, COVID automatu a COVID semaforu pre zariadenia sociálnych služieb, spolupracujeme s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Trnave.

Naše zariadenie s účinnosťou od 11.10.2021 prechádza do červenej fázy kde:

1. prijímanie nového klienta sa neodporúča.

2. návrat klientov z ústavného zdravotníckeho zariadenia sa pred prepustením z hospitalizácie podrobia testovaniu na COVID 19, po negatívnom výsledku budú prijatí do zariadenia a na 5 až 7 dní umiestnení do izolačnej miestnosti, kde bude podrobne sledovaný zdravotný stav klienta aby sa v maximálnej miere zabránilo možnému šíreniu nákazy.

3. pokračuje celodenný monitoring zamestnancov a klientov zariadenia so záznamom 3x denne.

4. návštevy v zariadení sú zakázané, prebieha podpora prostredníctvom telefonických hovorov a videohovorov.

5. absolvovanie lekárskych vyšetrení a zdravotná starostlivosť sú obmedzené na nevyhnutné ošetrenie len v sprievode personálu zariadenia. Je zabezpečená dostupnosť zdravotnej starostlivosti prostredníctvom telemedicíny - telefonická konzultácia s videohovorom pri akomkoľvek zdravotnom probléme.

6. dočasné opustenie zariadenia za účelom vychádzky, vybavovania úradných záležitostí - aktivity mimo zariadenia sú zakázané.

7. návrat prijímateľov do zariadenia po pobyte v domácom prostredí - dočasné opustenie zariadenia je zakázané.

8. osobné predmety, vybrané potraviny (nepodliehajúce rýchlej skaze a originál zabalené) budú po dobu 24 hodín uložené do karantény a až následne odovzdané klientom.

Prosíme Vás, rešpektujte pravidlá, neobchádzajte ich "rozhovormi cez okno izby klientov", nežiadajte opatrovateľky o výnimku z pravidiel, je potrebné uvedomiť si, že i jedna malá chyba či výnimka môže ohroziť zdravie a život nie len Vášho rodinného príslušníka, známeho či priateľa, ale i ostatných klientov a personál zariadenia. V zdraví sme previedli Vašich rodinných príslušníkov cez dve vlny COVIDU 19, veríme, že s Vašou pomocou, podporou, spoluprácou a rešpektovaním pravidiel sa nám podarí prejsť obdobie tretej vlny rovnako bez ujmy na zdraví a živote Vašich blízkych a nášho personálu.

 Ďakujeme Vám.
 NOEMI, n.o., postupuje podľa nového Covid automatu vydaného MZ SR dňa 10.8.2021 a vyhlášok ÚVZ SR  z 12.8.2021

V zariadení NOEMI, n.o. sú obmedzené návštevy prijímateľov sociálnych služieb v našom zariadení od 16.8.2021 do odvolania a to nasledovne:

Navštevujúce osoby sú povinné pri návšteve dodržiavať protiepidemické opatrenia zariadenia.

Základné zásady pre umožnenie návštev:

návštevy v exteriéri zariadenia (záhrada) sa povoľujú denne v pracovné dni 09:00 do 11:00 a od 13:00 hod. do 14:50 

 • návštevu hláste prosím min. 24 hodín vopred pred plánovanou návštevou s uvedením času (hodiny) návštevy na tel. čísle: 0911 967 803. 
 • trvanie návštevy je možné maximálne na 30 minút,
 • návštevník má povinnosť vyplniť dotazník, ktorý následne odovzdá personálu, dotazník je založený do dokumentácie navštívenej osoby a strpieť zmeranie telesnej teploty a dezinfekciu rúk,
 • vstup návštevy je možný iba v sprievode personálu pracoviska,
 • návšteva musí mať po celú dobu návštevy prekryté horné dýchacie cesty správne nasadeným respirátorom FFP2 alebo KN95, bez výdychového ventilu,
 • mobilní prijímatelia sociálnych služieb prijímajú návštevy v exteriérovej časti zariadenia (záhrada). Na izbách u ležiacich prijímateľov môžu byť návštevy k max. jednému ležiacemu prijímateľovi sociálnej služby na jednej izbe v celkovej dobe trvania 30 min.
 • deti do 12 rokov majú zákaz vstupu do zariadenia (všetky jeho časti), pre deti staršie ako 12 rokov platia pravidlá ako pre dospelé osoby (očkovanie/test/prekonanie Covid),
 • osoby, ktoré navštevujú príbuzných musia byť zaočkované druhou dávkou mRNA vakcíny proti ochoreniu COVID-19 a od tejto udalosti uplynulo viac ako 14 dní,
 • osoby, ktoré boli zaočkované prvou dávkou vektorovej vakcíny proti ochoreniu COVID-19 a od tejto udalosti uplynulo viac ako 4 týždne,
 • osoby, ktoré sú viac ako 14 dní po 1. dávke očkovania proti ochoreniu COVID-19 (mRNA alebo vektorovou vakcínou), ak bola prvá dávka očkovania podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19,
 • osoby, ktoré prekonali ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami,
 • osoby, ktoré sa pri vstupe do zariadenia preukážu negatívnym výsledkom RT-PCR alebo LAMP testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín, alebo negatívnym výsledkom antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 24 hodín.
 • pobyt mimo zariadenia prijímateľa sociálnych služieb je potrebné nahlásiť min. 48 hodín pred plánovaným odchodom prijímateľa z dôvodu odhlásenia zo stravy a prípravy prijímateľa na pobyt. Pre svojho rodinného príslušníka, si prosím, príďte v čase od 13:00 do 15:00 hod v pracovné dni a v čase medzi 13:00 do 15:00 v pracovné dni prosíme o návrat klienta z návštevy. Pri návrate prinesie prijímateľ vyplnené čestné vyhlásenie za seba a tiež za osoby v ktorých spoločnosti sa pri pobyte mimo zariadenia zdržiaval. Každé vyhlásenie obsahuje tiež poučenie. Pobyt mimo zariadenia je možné s ohľadom na aktuálnu epidemickú situáciu operatívne meniť o čom budú dotknuté osoby obratom informované,
 • vzhľadom na vysoké teploty nie je možné priniesť prijímateľom potraviny podliehajúce rýchlej skaze (krájané salámy, syry, lahôdkárske výrobky, zákusky, domáce koláče plnené krémom, doma varenú stravu bez uvedenia alebo s minimálnym dátumom spotreby). Každý prinesený výrobok musí byť riadne označený menom prijímateľa a odovzdaný službukonajúcemu personálu,
 • s ohľadom na personálne, technické a priestorové možnosti nie je možné aktuálne dať iný termín (napr. víkend, sviatok...), za pochopenie ďakujeme,
 • týmito podmienkami končia platnosť predchádzajúce podmienky návštev.


Osoby, ktoré navštevujú našich prijímateľov sociálnej služby, sú povinné dodržiavať vyššie uvedené opatrenia a riadiť sa pokynmi pracovníkov. V prípade zmeny farby okresu a zhoršenia epidemiologickej situácie, budú vyššie uvedené opatrenia prehodnotené a zmenené podľa potreby.


Vážení príbuzní, milí priatelia,


zmeny protiepidemiologických opatrení na predchádzanie a šírenie ochorenia COVID-19 na základe prijatých opatrení krízového štábu zariadenia zo dňa 17.05.2021 a na základe preradenia nášho okresu do stupňa "monitoring" ( zelená farba) sú podmienky návštev a krátkodobého opustenia zariadenia nasledovné:

PODMIENKY NÁVŠTEV V ZARIADENÍ OD 12.07.2021 :

 • návštevy v exteriéri zariadenia (záhrady) sa povoľujú denne v pracovné dni od 13:00 hod. do 14:50 hod. v počte max. 4 osoby, návšteva imobilných klientov v interiéri zariadenia (izba prijímateľa) je možná v počte max. 2 osôb s výnimkou detí do 15 rokov. 
 • návštevu hláste prosím min. 24 hodín vopred pred plánovanou návštevou s uvedením času (hodiny) návštevy na tel. čísle: 0911 967 803. 
 • pri návšteve v exteriéri zariadenia nie je povinné prekrytie horných dýchacích ciest, pri návšteve v interiéri zariadenia je potrebné prekrytie horných dýchacích ciest rúškom. Každá osoba, ktorá navštívi naše zariadenie je povinná pravdivo vypísať čestné vyhlásenie ktoré je možné stiahnuť nižšie a podrobiť sa dezinfekcii rúk.
 • pobyt mimo zariadenia prijímateľa sociálnych služieb je potrebné nahlásiť min. 48 hodín pred plánovaným odchodom prijímateľa z dôvodu odhlásenia zo stravy a prípravy prijímateľa na pobyt. Pre svojho rodinného príslušníka, si prosím, príďte v čase od 13:00 do 15:00 hod v pracovné dni a v čase medzi 13:00 do 15:00 v pracovné dni prosíme o návrat klienta z návštevy. Pri návrate prinesie prijímateľ vyplnené čestné vyhlásenie za seba a tiež za osoby v ktorých spoločnosti sa pri pobyte mimo zariadenia zdržiaval. Každé vyhlásenie obsahuje tiež poučenie.
 • vzhľadom na vysoké teploty nie je možné priniesť prijímateľom potraviny podliehajúce rýchlej skaze (krájané salámy, syry, lahôdkárske výrobky, zákusky, domáce koláče plnené krémom, doma varenú stravu bez uvedenia alebo s minimálnym dátumom spotreby). Každý prinesený výrobok musí byť riadne označený menom prijímateľa a odovzdaný službukonajúcemu personálu.
 • s ohľadom na personálne, technické a priestorové možnosti nie je možné aktuálne dať iný termín (napr. víkend, sviatok...), za pochopenie ďakujeme
 • týmito podmienkami končia platnosť predchádzajúce podmienky návštev


od 28.06.2021


Vážení príbuzní, milí priatelia,


zmeny protiepidemiologických opatrení na predchádzanie a šírenie ochorenia COVID-19 na základe prijatých opatrení krízového štábu zariadenia zo dňa 17.05.2021 a na základe preradenia nášho okresu do I. stupňa ostražitosti ( žltá farba) sú podmienky návštev a krátkodobého opustenia zariadenia nasledovné:

PODMIENKY NÁVŠTEV V ZARIADENÍ OD 28.06.2021 :

 • návštevy v exteriéri zariadenia (záhrady) sa povoľujú denne v pracovné dni od 13:00 hod. do 14:50 hod. v počte max. 4 osoby. Návšteva imobilných klientov v interiéri zariadenia (izba prijímateľa) je možná v počte max. 2 osôb s výnimkou detí do 15 rokov. Návštevu hláste prosím min. 24 hodín vopred pred plánovanou návštevou s uvedením času (hodiny) návštevy na tel. čísle: 0911 967 803. Pri návšteve v exteriéri zariadenia nie je povinné prekrytie horných dýchacích ciest, pri návšteve v interiéri zariadenia je potrebné prekrytie horných dýchacích ciest rúškom. Každá osoba, ktorá navštívi naše zariadenie je povinná pravdivo vypísať čestné vyhlásenie ktoré je možné stiahnuť nižšie a podrobiť sa dezinfekcii rúk.
 • pobyt mimo zariadenia prijímateľa sociálnych služieb je potrebné nahlásiť min. 48 hodín pred plánovaným odchodom prijímateľa z dôvodu odhlásenia zo stravy a prípravy prijímateľa na pobyt. Pre svojho rodinného príslušníka, si prosím, príďte v čase od 13:00 do 15:00 hod v pracovné dni a v čase medzi 13:00 do 15:00 v pracovné dni prosíme o návrat klienta z návštevy. Pri návrate prinesie prijímateľ vyplnené čestné vyhlásenie za seba a tiež za osoby v ktorých spoločnosti sa pri pobyte mimo zariadenia zdržiaval. Každé vyhlásenie obsahuje tiež poučenie.
 • vzhľadom na vysoké teploty nie je možné priniesť prijímateľom potraviny podliehajúce rýchlej skaze (krájané salámy, syry, lahôdkárske výrobky, zákusky, domáce koláče plnené krémom, doma varenú stravu bez uvedenia alebo s minimálnym dátumom spotreby). Každý prinesený výrobok musí byť riadne označený menom prijímateľa a odovzdaný službukonajúcemu personálu.
 • s ohľadom na personálne, technické a priestorové možnosti nie je možné aktuálne dať iný termín (napr. víkend, sviatok...), za pochopenie ďakujeme
 • týmito podmienkami končia platnosť predchádzajúce podmienky návštev

podmienky návštev do 27.06.2021


Výnimky, na ktoré sa nevzťahuje povinnosť negatívneho PCR alebo antigénového testu :

  • Osoby, ktoré boli očkované MRNA vakcínou (Moderna, Pfizer) a od očkovania uplynulo 14 dní po 2. dávke vakcíny, alebo
  • Osoby, ktoré boli očkované vektorovou vakcínou (AstraZeneca) a uplynuli 4 týždne po 1. dávke, alebo,
  • Osoby, ktoré boli očkované mRNA alebo vektorovou vakcínou a uplynulo 14 dní po 1. dávke očkovania a ak tieto osoby prekonali ochorenie COVID-19 za
   posledných 180 dní (6mesiacov) a majú potvrdenie o prekonaní ochorenia COVID-19, alebo
  • Osoby, ktoré prekonali ochorenie COVID-19 a majú potvrdenie o prekonaní ochorenia COVID-19 nie staršie ako 180 dní, alebo
  • Osoby, ktorým neumožňuje vykonanie testu na ochorenie COVID-19 ich zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia.
 • Povolený počet navštevujúcich u mobilného aj imobilného klienta je max. 2 dospelé osoby. Počas návštevy je povinnosť návštev v interiéry zariadenia používať respirátor FFP2. Deťom do 15 rokov návšteva zariadenia nie je možná.
 • Návštevy sa uskutočňujú bezkontaktne.
 • Doba návštevy je 45 minút.
 • Každá návšteva sa musí podrobiť hygienicko-epidemiologickým opatreniam - vypísanie dotazníka (možnosť na stiahnutie nižšie), dezinfekcia rúk, dodržiavanie zásad návštev, v prípade príznakov respiračného ochorenia ( telesná teplota nad 37,2 °C, kašeľ, nádcha, sekrécia z nosa...) nebude návšteva umožnená.
 • Pri každej návšteve bude zabezpečená dezinfekcia priestorov a kontaktných predmetov.
 • Prinesené veci a predmety klientom musia byť zabalené tak, aby sme mohli zabezpečiť ich dezinfekciu. Potraviny preberáme len v originálnom balení, nie je možné prevziať potraviny podliehajúce rýchlej skaze z dôvodu dezinfekcie alebo uloženia v karanténe.
 • Vychádzky klientov mimo zariadenia sú zatiaľ povolené len s doprovodom sociálneho pracovníka.
 • Vyšetrenia a ošetrenia klienta potrebné mimo nášho zariadenia sú naďalej realizované ako doposiaľ.

Návšteva musí byť vopred ohlásená sociálnej pracovníčke.

 • nahlasovanie prebieha v pracovné dni v čase od 10:00 do 15:00 hod na tel. čísle sociálnej pracovníčky: 0911 967 803 - bez vopred rezervovaného termínu nie je návšteva možná. Prosím rešpektujte čas objednávania sa na návštevy. Ďakujeme.

Vážení príbuzní, milí priatelia,

veríme, že chápete zmysel našich opatrení a tak, ako sme doposiaľ s Vašim pochopením a pomocou zostali v našom zariadení zdraví, dokážeme našich klientov a Vašich rodinných príslušníkov a priateľov či známych rovnako dobre ochrániť aj naďalej rešpektovaním všetkých opatrení.
OD 19.05.2021

Vážení príbuzní, milí priatelia
Zmeny protiepidemiologických opatrení na predchádzanie a šírenie ochorenia COVID-19 na základe prijatých opatrení krízového štábu zariadenia zo dňa 17.05.2021

PODMIENKY NÁVŠTEV V ZARIADENÍ OD 19.05.2021 :

 • Návštevy sa povoľujú denne v pracovné dni utorok, streda, štvrtok od 10:00 hod. do 14:00 hod. v exteriéri zariadenia za prísnych bezpečnostných epidemiologických opatrení. Návšteva sa musí preukázať negatívnym antigénovým, nie starším ako 24 hodín alebo PCR testom, nie starším ako 72 hodín (3 dni).
 • s ohľadom na personálne, technické a priestorové možnosti nie je možné aktuálne dať iný termín (napr. víkend, sviatok...). 

Výnimky, na ktoré sa nevzťahuje povinnosť negatívneho PCR alebo antigénového testu :

  • Osoby, ktoré boli očkované MRNA vakcínou (Moderna, Pfizer) a od očkovania uplynulo 14 dní po 2. dávke vakcíny, alebo
  • Osoby, ktoré boli očkované vektorovou vakcínou (AstraZeneca) a uplynuli 4 týždne po 1. dávke, alebo,
  • Osoby, ktoré boli očkované mRNA alebo vektorovou vakcínou a uplynulo 14 dní po 1. dávke očkovania a ak tieto osoby prekonali ochorenie COVID-19 za
   posledných 180 dní (6mesiacov) a majú potvrdenie o prekonaní ochorenia COVID-19, alebo
  • Osoby, ktoré prekonali ochorenie COVID-19 a majú potvrdenie o prekonaní ochorenia COVID-19 nie staršie ako 180 dní, alebo
  • Osoby, ktorým neumožňuje vykonanie testu na ochorenie COVID-19 ich zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia.
 • Povolený počet navštevujúcich u mobilného aj imobilného klienta je max. 4 dospelé osoby. Počas návštevy je povinnosť návštev používať respirátor FFP2. Deťom do 15 rokov návšteva zariadenia nie je možná.
 • Návštevy sa uskutočňujú bezkontaktne.
 • Doba návštevy je 45 minút.
 • Každá návšteva sa musí podrobiť hygienicko-epidemiologickým opatreniam  - vypísanie dotazníka (možnosť na stiahnutie nižšie), dezinfekcia rúk, dodržiavanie zásad návštev, v prípade príznakov respiračného ochorenia ( telesná teplota nad 37,2 °C, kašeľ, nádcha, sekrécia z nosa...) nebude návšteva umožnená.
 • Pri každej návšteve bude zabezpečená dezinfekcia priestorov a kontaktných predmetov.
 • Prinesené veci a predmety klientom musia byť zabalené tak, aby sme mohli zabezpečiť ich dezinfekciu. Potraviny preberáme len v originálnom balení, nie je možné prevziať potraviny podliehajúce rýchlej skaze z dôvodu dezinfekcie alebo uloženia v karanténe.
 • Vychádzky klientov mimo zariadenia sú zatiaľ povolené len s doprovodom sociálneho pracovníka.
 • Vyšetrenia a ošetrenia klienta potrebné mimo nášho zariadenia sú naďalej realizované ako doposiaľ.

Návšteva musí byť vopred ohlásená sociálnej pracovníčke.

 • nahlasovanie prebieha v pracovné dni v čase od 10:00 do 15:00 hod na tel. čísle sociálnej pracovníčky: 0911 967 803 - bez vopred rezervovaného termínu nie je návšteva možná. Prosím rešpektujte čas objednávania sa na návštevy. Ďakujeme.

Vážení príbuzní, milí priatelia,

veríme, že chápete zmysel našich opatrení a tak, ako sme doposiaľ s Vašim pochopením a pomocou zostali v našom zariadení zdraví, dokážeme našich klientov a Vašich rodinných príslušníkov a priateľov či známych rovnako dobre ochrániť aj naďalej rešpektovaním všetkých opatrení.

ZÁKAZ NÁVŠTEV V NAŠOM ZARIADENÍ

S ohľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu sú návštevy v našom zariadení zakázané.

Veríme, že tak, ako sa nám doposiaľ podarilo prekonať nástrahy aktuálnej situácie bez ujmy na zdraví našich klientov a zamestnancov, tak to zvládneme i v tomto období i s Vašou pomocou - tým, že budete rešpektovať všetky nariadenia a opatrenia a so svojimi blízkymi bude v telefonickom či video spojení prostredníctvom aplikácie WhatsApp.

Naši klienti sú podľa odporúčaní očkovaní proti chrípke a pneumokokom, a absolvovali bez akýchkoľvek vedľajších nežiadúcich účinkov i druhé očkovanie proti ochoreniu COVID-19, majú zabezpečené nevyhnutné lekárske ošetrenie, pravidelné konzultácie s praktickými a odbornými lekármi, v zariadení dodržiavame prísne hygienicko-epidemiologické plány, všetci, vrátane zamestnancov, sme podrobovaní pravidelnému zdravotnému skríningu a preventívnemu testovaniu.

Informácie o zdravotnom stave našich klientov poskytuje výlučne rodinným príslušníkom našich klientov v pracovné dni v čase od 10:00 do 12:00 hod. na tel. čísle: +421 901 705 141 alebo mailom na: zdravotna@noemino.sk

Všeobecné informácie Vám rada poskytne naša sociálna pracovníčka na čísle: +421 902 458 069 alebo mailom na: socialna1@noemino.sk.

V prípade, že máte záujem priniesť pre svojho blízkeho balíček, prosím, rešpektujte uvedené opatrenie: 

 • predmety osobnej spotreby prinesené pre rodinného príslušníka je potrebné odovzdať sociálnemu pracovníkovi po predchádzajúcom tel. dohovore pri vstupe do zariadenia, tieto predmety budú umiestnené na 24 hodín do karantény a následne odovzdané klientovi, prosíme aby ste nenosili poživatiny a nápoje, ktoré nie sú originál balené výrobcom a podliehajú rýchlej skaze (salám, šalát, zákusky, iná strava).

Pripravované opatrenia - 

povolenie návštev 

v súvislosti s aktuálnou situáciou pripravujeme opatrenia v zariadeniach pre seniorov a zariadeniach opatrovateľskej starostlivosti pre opätovnú možnosť návštev vašich blízkych. 

Opatrenia budú uvoľňované v súlade s opatreniami, nariadeniami, usmerneniami a vyhláškami úradu Hlavného hygienika, Regionálneho úradu verejného zdravotníctva, Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR a s prihliadnutím na priestorové, materiálno-technické a personálne zabezpečenie v našom zariadení.

Dovoľujeme si upozorniť Vás, že začiatok konkrétnej fázy uvoľnenia opatrenia - návšteva priamo v zariadení je u konkrétneho poskytovateľa je dobrovoľný, t.j. je na rozhodnutí poskytovateľa kedy k uvoľneniu opatrenia príde a to najmä s prihliadnutím na možnosti a schopnosti prijímateľov a ich návštev dodržiavať hygienicko-epidemiologické opatrenia a ako aj na priestorové, materiálno-technické a personálne možnosti.

Konkrétne podmienky, pri dodržaní rámca podmienok určených v príslušnom usmernení si poskytovatelia upravia vo vnútornom predpise v závislosti od druhu sociálnej služby, cieľovej skupiny prijímateľov, ako aj priestorových, materiálno-technických a personálnych možností konkrétneho poskytovateľa (napr. podmienky prevádzky, zásady bezpečnosti a ochrany zdravia klientov a zamestnancov, dĺžku a frekvenciu návštev, prechádzok...). O obsahu týchto podmienok sú informovaní zamestnanci, prijímatelia, aj ich rodinní príslušníci. Všetky potrebné informácie nájdete na tejto stránke.

Pre našich klientov a ich rodinných príslušníkov je naďalej k dispozícii aj videohovor prostredníctvom aplikácie WhatsApp.

Informácie o zdravotnom a celkovom stave našich klientov poskytuje výlučne zdravotná sestra na tel. čísle: +421 901 705 141 alebo mailom na: zdravotna@noemino.sk

Bližšie informácie o možnostiach, podmienkach a termínoch návštev Vám poskytne sociálna pracovníčka na čísle: +421 902 458 069 alebo mailom na: socialna1@noemino.sk

NÁVŠTEVY V NAŠOM ZARIADENÍ 

Návštevné dni a hodiny v našom zariadení pripravujeme s dodržaním nasledovných pravidiel:

 bude potrebné dohodnúť si termín telefonicky so sociálnou pracovníčkou +421 902 458 069

výlučne v dňoch utorok, štvrtok a sobota v nasledovných časoch:

13:00 - 13:45                       13:50 - 14:35                 14:40 - 15:25


 • návštevu je potrebné si vopred telefonicky dohodnúť, termíny budú koordinované sociálnym pracovníkom
 • návštevy budú prebiehať v exteriéry zariadenia (predná záhrada, terasa)
 • každá návšteva sa preukáže antigénovým alebo RTP NEGATÍVNYM testom nie starším ako 24 hodín z certifikovaného zariadenia a to aj v prípade, ak je návšteva očkovaná druhou dávkou viac ako štrnásť dní proti COVID-19

 • vo výnimočných prípadoch je na základe povolenia riaditeľa zariadenia možné povoliť návštevu klienta v priestoroch zariadenia a v inom, ako určenom čase pri dodržaní všetkých hygienicko-epidemiologických opatrení (klient pripútaný na lôžku, klient v terminálnom štádiu) avšak vždy s ohľadom na personálne a prevádzkové možnosti
 • návštevy sa môžu naraz zúčastniť maximálne 2 osoby staršie ako 15 rokov
 • odporúčaný maximálny čas je 45 minút z dôvodu, aby sa prestriedali viacerí rodinní príslušníci viacerých klientov
 • je nutné, aby návšteva dodržiavala všetky pokyny službukonajúceho personálu: nevstupovala do priestorov zariadenia bez vyzvania, podrobila sa zmeraniu telesnej teploty (návšteva s nameranou hodnotou 37,2 stupňov Celzia a viac nebude do zariadenia vpustená), zapísala požadované údaje do dotazníka a tieto potvrdila svojim podpisom, podrobila sa dezinfekcii rúk, použitiu jednorázových rukavíc, mala horné dýchacie cesty bezpečne prekryté respirátorom, dodržiavala vzájomnú vzdialenosť minimálne 2 metre pri osobách, ktoré nežijú v spoločnej domácnosti dodržala odstup 2 metre od rodinného príslušníka a použila respirátor počas trvania celej návštevy
 • predmety osobnej spotreby prinesené pre rodinného príslušníka je potrebné odovzdať sociálnemu pracovníkovi pri vstupe do zariadenia, tieto predmety budú umiestnené na 24 hodín do karantény a následne odovzdané klientovi, prosíme aby ste nenosili poživatiny a nápoje, ktoré nie sú originál balené výrobcom a podliehajú rýchlej skaze (salám, šalát, zákusky, iná strava)
 • všetky uvedené informácie sa môžu meniť v súvislosti s aktuálne vydanými opatreniami a aktuálnou hygienicko-epidemiologickou situáciou

- dôležitá informácia -

súčasťou skríningu pri návšteve Vášho rodinného príslušníka je podpísanie nasledovného vyhlásenia:

Návštevník svojim podpisom vyhlasuje, že sa u neho neprejavili za obdobie posledných 14 dní príznaky vírusového infekčného ochorenia (napr. nádcha, chrípka, kašeľ, sekrécia z nosa, náhla strata čuchu alebo chuti) a nežije v domácnosti s osobou chorou na COVID-19, alebo podozrivou z ochorenia COVID - 19, ani nebol s takouto osobou v kontakte, a v jeho blízkej rodine, s ktorou je v styku, nie je žiadny príslušník rodiny v karanténe v súvislosti s týmto ochorením, ani sa v tomto období nevrátil zo zahraničia. 

Návštevník si je vedomý právnych následkov nepravdivého vyhlásenia, najmä že by som sa dopustil priestupku podľa §56 zákona č. 355/2007Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.