2% z daní

Vážení spolupracovníci, rodinní príslušníci klientov, priatelia a priaznivci,

za rok 2019 si, žiaľ, z technických príčin nemôžeme žiadať Vaše 2% z daní pre naše zariadenie.

Avšak, dovoľujeme si Vás osloviť a požiadať o poskytnutie 2% Vami zaplatenej dane právnických (fyzických) osôb za rok 2019 pre malú Noemi:


Občianske združenie Noemi OK
Sídlo: NOEMI OK, Račice 62, 972 22 Nitrica
Telefón: +421 911 915 919
IČO: 51255138
E-mail: lucia.okkelova@gmail.com


                                                                Upozornenia pre rok 2020
Informácia pre darcov
do 28. januára 2020
- zamestnanci, ktorí si nepodávajú sami daňové priznanie musia doručiť žiadosť zamestnanca o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň a vyhotovenie Potvrdenia o zaplatení dane zamestnávateľovi (MZDOVEJ ÚČTOVNÍČKE)
do 31. marca 2020
- daňovníci, ktorí si sami podávajú daňové priznanie musia podať daňové priznanie a v príslušných riadkoch vyplniť vyhlásenie, ktoré je súčasťou daňového priznania nasledovne:

1. Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typu A - pre daňovníka, ktorý mal príjmy len zo závislej činnosti podľa §5 zákona č. 595/2003 Z.z.
VIII. ODDIEL-VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane na strane 5

2. Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typu B - pre daňovníka, ktorý mal príjmy podľa §5 až §8 zákona č. 595/2003 Z.z.
XIII. ODDIEL - VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane na strane 10

3. Daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby
IV. časť - Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane na strane 8 alebo v prílohe na strane 10

Občianske združenie Noemi OK
Sídlo: NOEMI OK, Račice 62, 972 22 Nitrica
Telefón: +421 911 915 919
IČO: 51255138
E-mail: lucia.okkelova@gmail.com


Právnické osoby poukazujú v roku 2020 1%
Ak právnická osoba (firma) v roku 2019 až do termínu na
podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2019
(zvyčajne do 31.3.2020) DAROVALA financie vo výške minimálne
0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí
byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2% z dane - označí v
daňovom priznaní, že poukazuje 2% z dane - VYPLNÍ v časti IV.
kolónky 1 a 2.
do 30. apríla 2020
- daňovníci, za ktorých daňovú povinnosť vyrovná zamestnávateľ
- doručiť Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane, ktorého prílohu tvorí Potvrdenie o zaplatení dane od zamestnávateľa DAŇOVÉMU ÚRADU (OSOBNE, POŠTOU ALEBO
PROSTREDNÍCTVOM ZDRUŽENIA).
V minulom období sme zaznamenali časté chyby vo vyplnených Vyhláseniach. Hlavne sa jednalo o chyby v zaokrúhľovaní. Prosíme o Vašu dôkladnú kontrolu, pretože v prípade nedostatkov nevieme zaručiť poukázanie chybných Vyhlásení. Príklad pri zaokrúhľovaní : 25,467 sa zaokrúhli vždy smerom nadol, t.j. 25,46. NIKDY NIE MATEMATICKY

Občianske združenie Noemi OK
Sídlo: NOEMI OK, Račice 62, 972 22 Nitrica
Telefón: +421 911 915 919
IČO: 51255138
E-mail: lucia.okkelova@gmail.com


Riadky vo Vyhlásení ak nie je predom vyplnené, prípadne v Daňovom priznaní treba vyplniť nasledovne:
(15) IČO: 51255138
(16) Právna forma: OBČIANSKE ZDRUŽENIE
(17) Obchodné meno alebo názov: Noemi OK
(18) Sídlo: NITRICA (19) Súpisne číslo: 62 (20) PSČ: 97222 (21) Obec: NITRICA

S pozdravom
Lucia Okkelová
Predseda združenia

Ďakujeme a vážime si, že Vám nie sú ľahostajní ľudia, ktorí sú odkázaní na pomoc.