PRIPRAVUJEME 

- rekonštrukciu priestorov -

z dôvodu nutnosti rekonštrukcie priestorov prístavby je prevádzka zariadenia prerušená.

Veríme, že sa Vám naše zrekonštruované a vynovené priestory budú páčiť a čoskoro sa opäť tešíme na stretnutie.

Ďakujeme Vám za Vaše pochopenie a podporu.

PRIPRAVUJEME NOVÉ SLUŽBY 


  - odľahčovacia služba -

odľahčovacia služba je sociálna služba poskytovaná osobe, ktorá opatruje osobu s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorou sa poskytuje alebo zabezpečuje osobe s ťažkým zdravotným postihnutím sociálna služba počas obdobia, v ktorom osoba, ktorá opatruje, nemôže opatrovanie vykonávať. Cieľom odľahčovacej služby je umožniť osobe, ktorá opatruje, nevyhnutný odpočinok na účel udržania jej fyzického zdravia a duševného zdravia a prevencie jeho zhoršenia.  Služba sa poskytuje na celé dni, najviac 30 dní v kalendárnom roku.

- prepravná služba - 

Prepravná služba je terénna sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím odkázanej na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom alebo fyzickej osobe s nepriaznivým zdravotným stavom s obmedzenou schopnosťou pohybu po rovine alebo po schodoch a obmedzenou schopnosťou orientácie. Prepravná služba zabezpečuje odľahčenie rodinných príslušníkov pri preprave prijímateľov sociálnej služby pri návšteve lekára, nemocnice, pri vybavovaní úradných záležitosti a pod. 


kontakt

noemi@noemino.sk


odporúčané návštevné hodiny


adresa

Cypriána Majerníka 189/44

922 07 Veľké Kostoľany

Slobodný prístup k informáciám

V zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon)

Kto má právo na sprístupnenie informácií?
Každý má právo na prístup k informáciám, ktoré má Zariadenie pre seniorov k dispozícii a to bez preukázania právneho alebo iného dôvodu alebo záujmu, pre ktorý sa informácia požaduje.

Povinná osoba:
SOFIA n.o. nie je podľa § 2 zákona povinnou osobou, ktorá je povinná sprístupňovať informácie, ktoré má 

 k dispozícii.

Miesto, čas a spôsob akým možno získať informácie:
Informáciou sa rozumie - žiadosť, návrh, podnet, sťažnosť, alebo iné podanie.

Spôsob podania informácií:

1. Osobne:

V čase od 9:00 hod - do 11:00 hod počas pracovných dní.

 • a) písomne - v SOFIA n.o. ( u sociálnej pracovníčky )
 • b) ústne - u zdravotnej sestry alebo sociálnej pracovníčky, pričom daný pracovník je povinný spísať žiadosť na formulári

2. Písomne poštou:

Na adresu:
SOFIA n.o.

Cypriána Majerníka 44

922 07 Veľké Kostoľany

3. Elektronickou poštou na adresu:

noemizavináčnoemino.sk alebo sofiazavináčsofiano.sk
Spôsob odpovede na žiadosť je totožný s formou žiadosti, pokiaľ žiadateľ nezvolí inú formu.

Lehota vybavenia:

Informácie SOFIA n.o. sprístupňuje bez zbytočného odkladu, najneskôr do 8 pracovných dní alebo do 15 pracovných dní, ak sa sprístupňuje informácia nevidiacej osobe. Lehota môže byť v zákonom stanovených prípadoch predĺžená.

Čo sa nesprístupňuje:

Nesprístupňujú sa informácie, ktoré sú považované za utajované skutočnosti, obchodné tajomstvo, bankové tajomstvo, daňové tajomstvo, ďalej informácie, ktoré podliehajú ochrane osobných údajov a ochrane osobnosti a informácie, ktoré je možné subsumovať pod § 11 ods. 1 zákona.

Rozhodnutie:

Ak povinná osoba žiadosti nevyhovie hoci len z časti, vydá o tom v zákonom stanovenej lehote písomné rozhodnutie.

Odvolanie:

Proti rozhodnutiu povinnej osoby o odmietnutí sprístupnenia požadovanej informácie možno podať odvolanie v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie o žiadosti. Odvolanie sa podáva povinnej osobe, ktorá rozhodnutie vydala alebo mala vydať.

Z odvolania musí byť zrejmé:

kto ho podáva
- akej veci sa týka, t.j. voči ktorému rozhodnutiu smeruje
- čo sa navrhuje, t.j. návrh ako má odvolací orgán rozhodnúť


Postup pri podávaní sťažností

Sťažnosťou podľa zákona o sociálnych službách je podanie fyzickej osoby alebo právnickej osoby (ďalej len "sťažovateľ"), ktorým sa
a)domáha ochrany svojich práv alebo právom chránených záujmov, o ktorých sa domnieva, že boli porušené činnosťou alebo nečinnosťou zariadenia,
b)poukazuje na konkrétne nedostatky, najmä na porušenie právnych predpisov, ktorých odstránenie je v pôsobnosti zariadenia.

Klient má právo sťažovať sa na kvalitu alebo spôsob poskytovania sociálnej služby bez toho, aby bol znevýhodnený.

Prijímanie a evidencia sťažností

Zariadenie je povinné sťažnosť prijať. Sťažnosti prijíma podateľňa v zmysle organizačného poriadku. O ústne podanej sťažnosti, ktorú nemožno vybaviť ihneď pri jej podaní, sa vyhotoví Záznam o podaní ústnej sťažnosti. Zariadenie vedie centrálnu evidenciu sťažností. Spisová dokumentácia jednotlivých sťažností sa vedie oddelene od evidencie ostatných písomností tak, aby poskytovala údaje potrebné na kontrolu vybavovania sťažností.

Evidencia musí obsahovať tieto údaje:

a) poradové číslo,
b) dátum doručenia a dátum zapísania sťažnosti,
c) meno, priezvisko, adresu trvalého alebo prechodného pobytu sťažovateľa, u právnickej osoby názov a sídlo, meno a priezvisko osoby oprávnenej za ňu konať,
d) predmet sťažnosti,
e) dátum pridelenia sťažnosti na prešetrenie a komu bola pridelená,
f) výsledok prešetrenia (opodstatnená alebo neopodstatnená),
g) prijaté opatrenia a termíny ich splnenia,
h) dátum vybavenia sťažnosti, alebo odloženia ďalšej opakovanej sťažnosti,
i) výsledok prekontrolovania predchádzajúcej sťažnosti alebo prešetrenia opakovanej sťažnosti,
j) dátum postúpenia sťažnosti orgánu príslušnému na jej vybavenie.

Prijatú sťažnosť, na ktorej vybavenie nie je SOFIA n.o. oprávnená, postúpi najneskôr do 10 pracovných dní od doručenia orgánu verejnej správy príslušnému na jej vybavenie a zároveň upovedomí o tom sťažovateľa.

Prešetrovaním sťažnosti sa zisťuje skutočný stav veci a jeho súlad alebo rozpor so všeobecne záväznými právnymi predpismi a s vnútornými predpismi, ako aj príčiny vzniku zistených nedostatkov a ich následky. Pri prešetrovaní sťažnosti sa vychádza z jej predmetu, bez ohľadu na sťažovateľa a toho, proti komu sťažnosť smeruje, ako aj na to, ako ju sťažovateľ označil.

Každý, kto je príslušný na prešetrenie a vybavenie sťažností je povinný postupovať v súlade s ustanoveniami zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach.

O skutočnostiach, ktoré sa dozvedeli pri vybavovaní sťažností sú zamestnanci zariadenia povinní zachovávať mlčanlivosť. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na podnety, ktoré nie sú sťažnosťami a sú riešené v súvislosti s poskytovaním sociálnych služieb inými opatreniami ako pri sťažnostiach.

Podnety, pripomienky, sťažnosti je možné podať:

 • elektronickou poštou zaslanou na adresu - Email: noemizavináčnoemino.sk 
 • poštou zaslanou na adresu :
  SOFIA n.o.
  Cypriána Majerníka 44
  922 07 Veľké Kostoľany
  pričom na obálke je potrebné uviesť upozornenie "DO RÚK riaditeľky zariadenia - NEOTVÁRAŤ"